Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Pole wymagane
Imię i Nazwisko *
Data urodzenia *
PESEL *
Numer telefonu *
Adres e-mail *

 

 

Adres zamieszkania

Kod pocztowy *
Miasto *
Ulica, numer domu *

 

 

Rodzaj niepełnosprawności *
Ważność orzeczenia *

 

 

 

 

Zawód *

 

 

Umiejętności:

obsługa komputera, pakiet podstawowy
obsługa komputera, inne programy
znajomość j. obcego.(w jakim stopniu)
obsługa wózka widłowego
obsługa kasy fiskalnej
inne umiejętności

 

 

Doświadczenie zawodowe (wykonywane zawody) *
Oczekiwania zawodowe (preferowane stanowiska, charakter pracy) *

 

 

Deklaruję udział w Projekcie „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ( …)” i tym samym oświadczam, że:

jestem mieszkańcem jednego z 6 województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, śląskiego, *

 

 

pozostaję bez zatrudnienia, *

 

 

nie jestem uczestnikiem WTZ, ZAZ, ŚDS, *

 

 

nie jestem objęty takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi finansowanymi ze środków PFRON, *

 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji Projektu, *

 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych do PFRON, w tym o rodzaju i stopniu niepełnosprawności a także przetwarzanie ich przez PFRON w celach związanych z projektem. *

 

 

przyjmuje do wiadomości, że: *
  1. administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Szpitalnej 6 lok. 18-19, 00-031 Warszawa, KRS: 0000218961, kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@fazon.pl lub telefon: 22 6203202,
  2. moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania mi wsparcia, realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu „Katalizator (...)", będą przetwarzane przez administratora przez okres 5 lat,
  3. moje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu, nie będą przekazywane podmiotom działającym poza Polską ani organizacjom międzynarodowym, nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu,
  5. mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również usunięcia – w zakresie nieograniczonym prawnymi obowiązkami administratora,
  6. przysługuje mi prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 8607086.
Data *
Podpis beneficjenta *


Projekt „Katalizator Aktywności Zawodowej II - wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” realizowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu „Działamy razem”