Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Po co pracujemy?

Zadając ludziom pytanie „po co chcą pracować?" łatwo można się domyślić, że najpopularniejszą odpowiedzią będzie „aby zarobić pieniądze". Chcemy posiadać pieniądze, by przeżyć, zapewnić byt rodzinie, realizować własne plany i marzenia. Dla wszystkich grup - zarówno osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych - podstawowa motywacja wydaje się być taka sama.

 

Jednak kiedy przyjrzymy się szerszemu kontekstowi problemu posiadania pracy, możemy dostrzec inne niż tylko finansowe motywy jej podejmowania. Dla wielu z nas praca wiąże się z potrzebą bycia między ludźmi, utrzymywaniem z nimi bliskich relacji, z kontaktami koleżeńskimi, czy wręcz przyjaźniami. Dzięki temu stajemy się częścią społeczeństwa. Czujemy się podobni do innych i co ważniejsze potrzebni innym. Bez pracy często czujemy pustkę, wyobcowanie, a nawet bezradność.

Pracując stajemy się bardziej pewni siebie, co za tym idzie odważniejsi. Praca pozwala zorganizować codzienność, nadać rytm kolejnym dniom. Dzięki niej doceniamy odpoczynek, cieszymy się urlopem, oczekujemy świąt i weekendów. Aktywnie i sensownie wypełnimy czas. Praca stwarza również możliwości rozwoju, awansu społecznego i materialnego. Uzyskujemy niezależność, możliwość samostanowienia i decydowania, dokonywania wyborów. Wreszcie możemy udzielać wsparcia rodzinie i bliskim.

Rozważając problem pracy przychodzi na myśl znana teoria potrzeb Abrahama H. Maslowa. W koncepcji tej potrzeby tworzą układ hierarchiczny (piramida Maslowa – rys.).

Według autora tej teorii ludzkie potrzeby są zaspokajane stopniowo. Człowiek po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu takich jak głód, senność, poczucie zagrożenia, zaczyna odczuwać motywację do zaspakajania potrzeb rzędu wyższego – uznania, realizowania siebie, swoich pragnień i pasji.

Najbardziej podstawowe potrzeby takie jak: jedzenie, picie, ogrzewanie, ubranie schronienie i odpoczynek, potrzeby seksualne, brak napięć, dominują nad innymi kiedy nie są zaspokojone i decydują o przebiegu zachowania człowieka.

Wyżej w hierarchii potrzeb jest bezpieczeństwo: opieki i oparcia, zależności, protekcji, potrzeba wygody, spokoju, wolności, a także potrzeba ładu i pewna gwarancja zatrudnienia, oparcia się na tym, co pewne i niezmienne.

Potrzeby społeczne to m.in. akceptacja, przynależność do grupy, przyjaźnie i kontakty międzyludzkie i chęć do nawiązywania bliskich intymnych stosunków. Zaspokojenie tych potrzeb rzutuje na sposób widzenia świata, eliminuje odczucie osamotnienia, eliminacji i alienacji.

Kolejnym poziom piramidy to potrzeby uznania i szacunku, prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi. Potrzebujemy zaufania do siebie, pracujemy nad poczuciem własnej wartości, kompetencji, poważania. Chcemy wzbudzać respekt i uznanie ze strony innych ludzi. Ważny jest dla nas dobry status społeczny, uczucie dominacji, zwracanie na siebie uwagi oraz wolności.

Wyższy poziom stanowi potrzeba samorealizacji wyraża się w dążeniu człowieka do rozwoju możliwości i stanowi środek do zaspokojenia innych potrzeb. Jest określana jako potrzeba posiadania celów, potrzeba spełnienia swojego potencjału i dążenie do rozwoju własnych możliwości.

Szczyt piramidy stanowią potrzeby transcendentne, religijne, potwierdzające wartości wyższe duchowe .

Oczywiście dużym uproszczeniem byłoby stwierdzenie, iż praca istnieje po to, by zaspokajać potrzeby. Jednak to właśnie one stanowią motywację, a ich stopniowa realizacja daje nam poczucie zadowolenia.

Warto przeanalizować poszczególne poziomy piramidy w kontekście własnego zarządzania zdrowiem lub w odniesieniu do naszej sytuacji zawodowej. Zadajmy sobie następujące pytania: Czy podejmujemy działania w celu poprawy zdrowia? Czy staramy się być twórczy i otwarci na nowe pomysły, idee? Ograniczmy czynniki stresogenne? Czy utrzymujemy związki z rodziną, przyjaźnie? Czy szanujemy ich prywatność, zachowując tolerancje wobec ich poglądów i słabości? Miejmy poczucie kierunku, w którym zmierzamy i wartości w życiu. Spójrzmy na swoją egzystencję w szerszym kontekście i zauważmy wyższy cel swoich działań? Wreszcie podejmujmy takie działania, które sprawią, że poczujemy się sprawnym pracownikiem i utrzymamy aktywność zawodową. Im więcej bowiem robimy, tym większa jest szansa, na zaspokojenie potrzeb naszej egzystencji i życie w zgodzie ze sobą i innymi.

Piramida_Maslowa.jpg